درمان انواع بیماری ها بصورت طبیعی و استفاده از طب سنتی